Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia orzeczenia: – o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie…