Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie powiatu lubaczowskiego.
 2. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 4. Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  – wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych; jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie ich przeprowadzenie,
  – zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka,
  – opinię nauczyciela o dziecku.
 6. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.
 7. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni opinię w 3 egzemplarzach. Jeżeli opinia nie zostanie odebrana – wysyłana jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.