Rodzaje rozpatrywanych spraw

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki, w tym zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem głębokim.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:

 • z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym),
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • niedowidzącym i niewidomym,
 • niedosłyszącym i niesłyszącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem,
 • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.
Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego:
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Zespół Orzekający poradni:

 • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
 • dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,
 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza (specjalisty) o stanie zdrowia dziecka i wskazaniach utrudniających mu lub uniemożliwiających uczęszczanie do szkoły, z określeniem czasu trwania nauczania indywidualnego (nie krócej niż 30 dni),
 • do wniosku należy dostarczyć aktualną informację ze szkoły i przedszkola.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.