VII POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY

Stwórz obraz  lub opisz w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa

Organizator konkursu:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
CELE KONKURSU:
– upowszechnianie kultury żywego słowa
– wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi
– rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
– zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej
– rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
– klasy 1-3
– kasy 4-8
3. Zadania konkursowe:
a) uczniowie ( uczestnicy konkursu) wykonują ilustrację przedstawiającą piękno i trudy ojczystego języka
b) uczniowie (uczestnicy konkursu) tworzą krótki utwór literacki (wiersz, opowiastka), w którym zawarte będą trudności artykulacyjne języka polskiego
4. Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
5.Teksty mają być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.
6. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.
7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac w każdej kategorii wiekowej.
8. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie jedną pracę
plastyczną i jedną pracę literacką
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.
10. Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).
11. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 27.03.2020r na adres Organizatora:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45,37-600 Lubaczów
z dopiskiem: VII Powiatowy Konkurs Logopedyczny

12. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych grupach wiekowych.
13.Dla laureatów czekają nagrody.
14. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

Ogłoszenie wyników:
1.Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana do szkół.
Pliki do pobrania:
Regulamin-konkursu-logopedycznego-2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *