Procedury Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z wytycznymi MEN Poradnia wraca do pracy w systemie stacjonarnym. Informujemy, że obecnie przy organizacji pracy Poradni uwzględniamy przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Za działania priorytetowe uważamy wydawanie orzeczeń i opiniowanie.

Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne zgodnie z analizą specjalistów poradni.
1. Dokumentację na diagnozę ( wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinię z przedszkola lub szkoły itp. ) wnioskodawca składa w formie elektronicznej poradnia@powiatlubaczowski.pl, osobiście do skrzynki w holu Poradni lub wysyła pocztą tradycyjną (ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów).
2. Pracownik Poradni w rozmowie telefonicznej z rodzicem/pełnoletnim uczniem informuje go o wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa w poradni oraz przeprowadza z nim ankietę wstępnej kwalifikacji. Brak wyrażenia zgody ( warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczny z odmówieniem zgody na badania.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie.
1. W celu uniknięcia zbyt długiego przebywania na terenie placówki rodzic z dzieckiem proszony jest o punktualne stawienie się na umówioną godzinę.
2. Na diagnozę są przyjmowane osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
3. Po przybyciu do placówki rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia ankietę aktualizacyjną.
4. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. zachowana jest bezpieczna odległość między osobą badającą a badanym.
5. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są obowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk.
6. Dziecko umówione na badania powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania ( ołówek, gumkę do ścierania, długopis, kredki, linijkę ), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
7. Dziecko zgłoszone do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
8. Wywiad oraz omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie.

Ustalenia Ogólne

1. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu dezynfekuje biurko, sprzęty, które były używane.
2. Obowiązuje zasada; jedna osoba-jeden gabinet, tak aby w ciągu dnia pracownicy nie wymieniali się w gabinetach. Dopuszczalna zmiana grafiku pracy.
3. Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, organizowane będą z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, np. zajęcia logopedyczne.
4. W sekretariacie poza pracownikami obsługi administracyjnej, może przebywać tylko jedna osoba. Konieczne jest przy tym zachowanie higienicznej odległości.
5. Testy i materiały diagnostyczne, z których korzystało dziecko, a które nie mogą być dezynfekowane płynem muszą podlegać kwarantannie, tj. odłożone na min. 24 godziny.
6. Klucze do gabinetu przed oddaniem do skrzynki należy zdezynfekować, płyn do dezynfekcji dostępny jest w toalecie dla pracowników.
7. Listę obecności należy podpisać własnym długopisem.

Działalność orzekająca i opiniująca

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

W sprawach prac Zespołu Orzekającego bezpośrednich informacji udzielać będą pracownicy Poradni pod numerem telefonu 166321378

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich dalszej edukacji Zespół Orzekający w Poradni będzie odbywać się w miarę możliwości raz w tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *