Nabór kadry do prowadzenia zajęć WWRD "Za życiem"

Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Lubaczowie, realizując zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze powiatu lubaczowskiego w ramach rządowego Programu „Za życiem” , w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodzin ogłasza nabór kadry specjalistycznej do prowadzenia:
– zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych,
– innych zajęć o charakterze terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

Do realizacji zajęć poszukujemy następujących specjalistów posiadających kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia zajęć, doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz możliwość realizacji zajęć w różnych porach dnia (dostosowania do potrzeb rodzin):
1. psychologów,
2. pedagogów specjalnych lub / i pedagogów posiadających przygotowanie kierunkowe do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog),
3. logopedów / neurologopedów,
4. terapeutów Integracji Sensorycznej,
5. rehabilitantów/ fizjoterapeutów.

Do zadań kadry specjalistycznej należeć będzie:
1. opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego dla dziecka objętego programem „ Za życiem”,
2. prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy,
3. sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie zajęć,
4. dokumentowanie działań zgodnie z obowiązującą w Programie dokumentacją,
5. dokonywanie efektywności prowadzonych zajęć zgodnie z założonym harmonogramem,
6. praca w zespole specjalistów realizujących zajęcia terapeutyczne z dzieckiem i realizacja ustaleń wypracowanych przez zespół,
7. udzielenie rodzicom w oparciu o diagnozę wielospecjalistyczną, specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

Zajęcia prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.
Warunki zatrudnienia:
1. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie.
2. Okres zatrudnienia w zależności od potrzeb (ilości dzieci zakwalifikowanych do danego rodzaju usług terapeutycznych)
3. Liczba godzin realizowanych w tygodniu – do ustalenia w tygodniu (zależna od liczby dzieci i specjalistów uczestniczących w programie).

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie zainteresowane osoby prosi o kontakt pod numerem telefonu (016) 632-13-78 lub na adres e-mail: poradnia@powiatlubaczowski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *