Działalność poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie działa od 1969 roku. Zatrudnia doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów. Co roku przyjmuje ponad tysiąc osób. Diagnozuje, wskazuje odpowiednie do możliwości ucznia formy pomocy, orzeka o kierowaniu do odpowiednich form kształcenia, udziela konsultacji, prowadzi terapie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne i gimnastykę korekcyjną, oraz warsztaty i treningi problemowe dla uczniów i nauczycieli.
Poradnia z założenia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.
Udzielamy pomocy:

 • dzieciom mającym trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dzieciom zdolnym,
 • dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach rodzinnych,
 • uczniom szukającym pomocy w wyborze szkoły i zawodu,
 • placówkom opiekuńczo – wychowawczym,
 • szkołom, nauczycielom i radom pedagogicznym,
 • rodzicom, którzy pragną rozwijać umiejętności wychowawcze.

Formy pracy:

 • diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
 • interwencja ukierunkowana na wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych,
 • podejmowanie działań terapeutycznych, psychoterapeutycznych i reedukacyjnych
 • doradztwo związane z problemami rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,
 • doradztwo związane z zapobieganiem niepowodzeń szkolnych,
 • doradztwo zawodowe w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • działania profilaktyczne związane z promocją zdrowego stylu życia, pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Pracując z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski, otwarci jesteśmy na wsparcie finansowe i rzeczowe ze strony samorządów, instytucji i osób prywatnych.