FAQ

P: Jaką pomoc można uzyskać w poradni?
O: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W poradni obejmuje się pomocą dzieci i ich rodziców od urodzenia do końca edukacji uczniów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Oferowana pomoc obejmuje diagnozę dziecka (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapie EEG-Biofeedback.
 
P: Jak zgłosić dziecko do poradni?
O: Wszystkie wizyty w poradni w sprawie dzieci/uczniów odbywają się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wnioski o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną są dostępne w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej www.poradnia.powiatlubaczowski.pl (w zakładce DRUKI). Każde dziecko zgłoszone do poradni po wcześniejszym wypełnieniu wniosku jest rejestrowane do specjalisty w zależności od zgłaszanego problemu jak też wieku dziecka. Pracownicy pracują wg harmonogramu, prowadzona jest systematyczna i bieżąca rejestracja. Priorytetowo traktowane są wnioski związane z interwencją kryzysową w sytuacji zagrożenia życia samobójstwem czy inne interwencje. Do wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego wskazane jest by dołączona została opinia szkoły/przedszkola o dziecku a dotycząca zgłaszanych trudności (dydaktycznych, wychowawczych, w zachowaniu, trudności emocjonalnych). Opinia z placówki oświatowej do jakiej dziecko uczęszcza jest uzupełnieniem funkcjonowania dziecka w jego środowisku i stanowi istotny element diagnostyczny.
 
P: Jak długo trwa wizyta w w poradni, jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?
O: Całość badań psychologicznych i pedagogicznych w poradni trwa ponad 3 godziny. Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, może ze sobą wziąć poczęstunek na przerwę. Na badanie należy zgłosić się w uzgodnionym telefonicznie terminie. W razie wypadków losowych uniemożliwiających przyjazd do poradni, należy wcześniej zgłosić to w sekretariacie (nr telefonu: 166321378).
Na badanie należy wziąć ze sobą:

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • informację o uczniu ze szkoły lub ksero ostatniego świadectwa szkolnego,
 • dokumentację leczenia dziecka jeśli są problemy zdrowotne,
 • zeszyty szkolne z języka polskiego i matematyki z młodszych klas i aktualne, prace pisemne, sprawdziany, dokumentację pracy samokształceniowej w domu.

W trakcie badania obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego.
Udział w badaniach w poradni usprawiedliwia nieobecność dziecka w szkole.
Poradnia wydaje opinie pisemne z badań w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
 

P: Jakiego rodzaju opinie wydaje poradnia?
O: Poradnia na podstawie aktualnego rozp. MEN w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych z 2013 r. wydaje opinie w sprawach dzieci/uczniów oraz informacje o wynikach badań diagnostycznych przeprowadzonych w tutejszej poradni.
Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • O specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • O której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO
 • Inne opinie o przebadanych