RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie przetwarza Państwa dane w  celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie, jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie z siedzibą ul. A. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez email: poradnia@powiatlubaczowski.pl oraz pod numerem telefonu (16) 6321378 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Poradni mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@lubaczow.powiat.pl

W jakim celu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Przetwarzanie danych jest wykonywane w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Kto jest odbiorcą moich danych?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz tym którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie?
Dane Osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie lub osobę działającą w jego imieniu:

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia

  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@lubaczow.powiat.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie.

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@lubaczow.powiat.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)