Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1)    Statut określa organizację i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie.
2)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaczowie jest placówką oświatową powołaną  Decyzją  Nr 131 z dn. 28.09.1993 r. Kuratora Oświaty w Przemyślu.
3)    Za podstawę prawną niniejszego statutu przyjęto:
– ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
– ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
– rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.),
– rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 228, poz.1488),
– rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010  Nr 228, poz. 1487)
– rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

§ 2

1. Siedziba Poradni Psychologiczno Pedagogicznej mieści się w Lubaczowie  przy ul. Mickiewicza 45.
1)    Poradnia używa podłużnej pieczęci o następującej treści:
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45, Tel. 632 13 78

§ 3

1. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Lubaczowski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 4

1.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową działającą na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Lubaczowskiego.
3. Rejon działania Poradni obejmuje: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki opieki i kształcenia specjalnego, a także dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia na terenie: miasta Lubaczów, miasta i gminy Oleszyce i Narol, gminy i miasta Cieszanów oraz gminy: Lubaczów, Wielkie Oczy, Stary Dzików, Horyniec Zdrój.
4. Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie powiatu lubaczowskiego na podstawi porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie.
5. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka nieferyjna.
6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

ROZDZIAŁ II
CELE l ZADANIA PORADNI

§ 5

1.    Cele poradni:
1)   wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
2)   udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
3)   specjalistyczne wsparcie rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży.

§ 6

1.    Zadania poradni:
1)    diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a)     predyspozycji i uzdolnień,
b)     przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c)     specyficznych trudności w uczeniu się;
2)    wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a)     szczególnie uzdolnionych,
b)     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c)     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d)     z zaburzeniami komunikacji językowej,
e)     z chorobami przewlekłymi;
3)     prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
4)    pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w  planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
5)    wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
6)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
8)    współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
9)    współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
2.  Powyższe zadania Poradnia realizuje na terenie placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
3. Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:
1)    diagnozowanie;
2)    opiniowanie;
3)    działalność terapeutyczną;
4)    prowadzenie grup wsparcia;
5)    prowadzenie mediacji;
6)    interwencję kryzysową;
7)    działalność profilaktyczną;
8)    poradnictwo;
9)    konsultacje;
10)  działalność informacyjno – szkoleniową.

ROZDZIAŁ III
WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ
§ 7

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka / prawnych opiekunów albo pełnoletniej osoby, której opinia dotyczy. Za zgodą rodziców / opiekunów prawnych kopia opinii może być przekazana do przedszkola, szkoły lub placówki której dziecko uczęszcza.
3. Opinia Poradni zawiera:
a) oznaczenie Poradni wydającej opinię,
b) numer opinii,
c) datę wydania opinii,
d) imię i nazwisko osoby, której  dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza,
e) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,
f) zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
g) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
h) podpis dyrektora Poradni.

§ 8

1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
2. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 9

1.    W Poradni działają Zespoły Orzekające powoływane przez Dyrektora poradni.
2.    W skład zespołu wchodzą:
1)    Dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
2)    psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
3)    pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
4)    lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
5)    inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
3.    Zespół orzeka i wydaje orzeczenia o potrzebie:
1)    kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2)    zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
3)    indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
4)    indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
5)    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
4.    Zespół orzeka na wniosek rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
5.    Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniach zespołu.
6.    Zespoły orzekające działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
7. Poradnia za zgodą Starosty Powiatu Lubaczowskiego została wskazana przez Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PORADNI, ICH KOMPETENCJE ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 10

ORGANY PORADNI
1.    Organami poradni są:
1)    Dyrektor Poradni;
2)    Rada Pedagogiczna

§ 11

DYREKTOR PORADNI
1. Poradnią kieruje Dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi; ustala zakres ich czynności i kompetencji zgodnie z przepisami i potrzebami jednostki.
2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący Poradnię.
3. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat wg odrębnych przepisów. Organ prowadzący może przedłużyć osobie zajmowane przez nią stanowisko wg odrębnych przepisów.
4. Stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi, który:
4)    posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,
5)    posiada kwalifikacje z organizacji i zarządzania placówką oświatową,
6)    posiada co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
7)    w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w placówce oświatowej,
8)    posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oświatowej
5. Dyrektor może być odwołany z funkcji:
1)    na własną prośbę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
2)    z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku szkolnego za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
3)    w razie otrzymania negatywnej oceny pracy na stanowisku dyrektora z inicjatywy organu prowadzącego poradnię,
4)    na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad poradnią.
6. Dyrektor poradni w szczególności:
1)    kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne poradni,
3)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
4)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji,
5)    bierze bezpośredni udział w działalności podstawowej poradni
i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykonywanie,
6)    decyduje w sprawach zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników poradni,
7)    decyduje w sprawach przyznania nagród dyrektora,
8)    decyduje w sprawie wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,
9)    występuje w sprawach odznaczeń dla nauczycieli i innych pracowników poradni, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
10)    przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
11)    przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
12)    organizuje współdziałanie poradni z instytucjami w środowisku,
13)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki współpracując     z Powiatowym Zespołem Ekonomicznym w Lubaczowie
14)    dba o mienie poradni oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
15)    rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni, w przypadku niezgodności pracownika
z opinią dyrektora pracownik może odwołać się do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
16) uchwały Rady Pedagogicznej wzbudzające wątpliwości co do zgodności z prawem przekazuje do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu Poradnię,
17) organizuje i nadzoruje sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz realizuje zadania obronne i obrony cywilnej ustalone dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
7. W razie nieobecności dyrektora poradni, jego kompetencje przejmuje i pełni osoba upoważniona pisemnie w książce zarządzeń przez dyrektora poradni na dany dzień lub okres.

§12
RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni realizującym zadania wynikające ze Statutu kierując się uprzednio ustalonym regulaminem.
2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą:
1)    Dyrektor jako przewodniczący,
2)    pracownicy pedagogiczni poradni.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej w określonych punktach programu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % jej członków.
5. Zebrania rady są protokołowane. Protokół sporządza się w terminie 7 dni. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu zapoznać się z jego treścią i zgłosić Przewodniczącemu ewentualne poprawki.
6. Rada Pedagogiczna na kolejnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu przez głosowanie.
7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy wszystkich spraw poruszanych na posiedzeniu rady.
8. Zebrania plenarne są planowane w rocznym planie pracy poradni i są zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego.
9. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje, prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie posiedzenia.
10. Zawiadomienie o terminie zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący zamieszcza w książce zarządzeń członkowie potwierdzają podpisem przyjęcie terminu do wiadomości.
11. Rada Pedagogiczna zatwierdza:
1)    program rozwoju poradni w tym roczny plan realizowanych zadań
2)    regulaminy o charakterze wewnętrznym.
12. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:
1)    innowacyjnych form pracy poradni,
2)    organizacji doskonalenia nauczycieli,
3)    przyjęcia Statutu poradni.
13. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)    organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład pracy pracowników,
2)    projekt planu finansowego poradni,
3)    wnioski dyrektora poradni o przyznanie nagród i innych wyróżnień nauczycielom i pracownikom,
4)    propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć.
14. Rada Pedagogiczna ma prawo:
1)    zgłosić, w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje obowiązki; w przypadku zaistniałej sytuacji konfliktowej organ prowadzący poradnię przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej,
2)    wyrazić opinię w przypadku zaistniałej sytuacji konfliktowej między pracownikiem a dyrektorem,
16. Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 13
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PORADNI

§ 14

1. Poradnią kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowisko wicedyrektorów oraz w  zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.

§ 15

1.    Organizację pracy poradni określa:
1)    arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku;
2)    roczny plan pracy zatwierdzony przez radę pedagogiczną;
3)    roczny plan finansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną;
4)    tygodniowy plan zajęć;
5)    indywidualne zakresy obowiązków;
6)    wewnętrzny regulamin pracy poradni.
2. Arkusz organizacji poradni zawiera liczbę pracowników poradni, liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 16

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Pracownicy pedagogiczni pracują wg ustalonego, tygodniowego harmonogramu.
3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami pracującymi na rzecz dzieci, prowadzoną w Poradni i poza jej siedzibą.

§ 17

1. Pracownikom administracyjnym i obsługi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie pracy.
2. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie  ustawy  Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ VI
ZAKRESY ZADAŃ, OBOWIĄZKI, PRAWA PRACOWNIKÓW PORADNI
§ 18

PRACOWNICY PORADNI

1.    W poradni zatrudnia się:
a) pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych)
b) lekarza
c) pracowników administracyjnych,
d) pracowników obsługi.
2. W Poradni istnieje możliwość zatrudnienia również innych specjalistów, których udział w realizacji zadań poradni jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3.    Liczbę pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący Poradnię.

§ 19

1.    Wymagane kwalifikacje, prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r., Nr 56, poz. 357, z późn. zm.), Rozporządzenie MENiS z dnia 12I II 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, a także obowiązujące w tym zakresie akty wykonawcze do ustawy oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  ( Dz.U . Nr 19 poz.19 z późn. zm.)
2.    Zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami wynika z przepisów szczegółowych i zawarty jest w indywidualnych przydziałach czynności.

§ 20

1.    Nauczyciel psycholog zatrudniony w Poradni uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia badań diagnostycznych metodami psychologicznymi oraz form pracy terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.
2.     Nauczyciel pedagog obowiązany i uprawniony jest do prowadzenia badań diagnostycznych metodami pedagogicznymi oraz form pracy terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.
3.    Nauczyciel logopeda uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia diagnozy logopedycznej oraz form w zakresie profilaktyki i doradztwa psychologiczno – pedagogicznego
4.    Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w poradni w zakresie nowych specjalności uzyskuje nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe z zakresu danej specjalności.

§ 21

1.Specjaliści realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
2. Zadania specjalistów realizowane poza poradnią obejmują w szczególności:
1.    wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
2.    udział w zespołach powoływanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
3.    warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
4.    zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;
5.    porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
6.    pracę w punktach konsultacyjnych;
7.    badania przesiewowe;
8.    badania diagnostyczne;
9.    badania ankietowe uczniów;
10.    udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach.

§ 22

1.  Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię.
2. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
a) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
b) czas trwania porozumienia;
c) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa § 18;
d) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców, i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
e) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w § 18 oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 23

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
1. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania swojej pracy również poza poradnią:
1) w środowisku domowym dzieci i młodzieży jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań diagnostycznych uniemożliwiająca ze względu na stan zdrowia przybycie do poradni,
2) w szkole i innych placówkach oświatowych prowadzenie doradztwa, konsultacji, mediacji, działalności profilaktycznej, informacyjnej i interwencji
3) interwencje w środowisku domowym dzieci w sytuacjach kryzysowych,
2. Pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zobowiązani są do realizacji jej uchwał.
3. Pracownicy zobowiązani są do:
1)    aktywnego udziału  w opracowaniu programów rozwoju, rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
2)    podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.
4. Obowiązki pracowników obsługi i administracji określają indywidualne zakresy czynności.

§ 24

PRAWA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
1. Pracownicy mają prawo do:
1.    uzyskania opinii Rady Pedagogicznej w przypadku zaistniałej sytuacji konfliktowej między pracownikiem a dyrektorem, bądź odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego,
2.    współdecydowania o kwalifikacji dzieci i młodzieży do form pomocy na zespole orzekającym na podstawie wyników z badań i rozpoznania sytuacji dziecka,
3.    podejmowania innowacyjnych form pracy za zgodą Rady Pedagogicznej,
4.    podejmowania decyzji  o zastosowanych metodach  badań i formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zalecanej względem indywidualnych przypadków,
5.    korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora poradni oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodków Metodycznych  i innych Ośrodków Szkoleń dla Nauczycieli.

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA PORADNI
§ 25

1.    Poradnia prowadzi:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
2) rejestr wydanych opinii,
3) rejestr wydanych orzeczeń,
4) rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy;
5) karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży;
6) dzienniki zajęć specjalistycznych pracowników pedagogicznych poradni,
7) protokoły posiedzeń zespołów orzekających
8) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VIII
WSPÓŁPRACA PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI
§ 26

1.    Poradnia współpracuje z administracją oświatową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom. Przy opracowywaniu diagnozy i form pomocy Poradnia współpracuje również z: placówkami medycznymi w zakresie uwzględnienia dostarczanych przez zainteresowanych opinii, wyników badań specjalistycznych itp. oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, jak: sądami, kuratorami i policją.
2.    Współdziałanie Poradni z innymi podmiotami odbywa się na zasadzie wymiany pisemnych wniosków lub informacji.
3.    Współpraca odbywa się także poprzez:
1)    konsultacje, wzajemną wymianę doświadczeń i informacji;
2)    współpracę i organizację kompleksowych oddziaływań pomocowych na rzecz dziecka i jego rodziny;
3)    prowadzenie działań informacyjno – szkoleniowych w ramach doradztwa i wsparcia merytorycznego;
4)    współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
5)    wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

§ 27

1. Poradnia umożliwia organizowanie przez szkoły wyższe praktyk nauczycielskich i współpracuje w organizowaniu tych praktyk.

§ 28

WSPÓŁPRACA PORADNI ZE SZKOŁĄ
1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
2. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
3. Do zadań doradcy zawodowego  należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
3) prowadzenie zajęć przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

§ 29

WSPÓŁPRACA PORADNI Z RODZICAMI
1.Poradnia:
1) wspomaga wychowawczą i edukacyjną  funkcję rodziny,
2) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
3) prowadzi edukację w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
4) udziela pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych rodzicom, którzy zwrócą się do poradni ,
5) udzieli informacji lub opinii rodzicom w każdej sprawie związanej z kształceniem i wychowaniem ich dziecka

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

2.    Poradnia jest jednostką budżetową.
3.    Zasady gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 31

1.Statut Poradni przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 32

1.Traci moc Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 28.03.2003 r.