VI Konkurs Logopedyczny

Posted by Posted by 0 comments

 REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

Stwórz obraz lub opisz w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa

Organizator konkursu:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
CELE KONKURSU:
– upowszechnianie kultury żywego słowa
– wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

– rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
– zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

– rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych
 Założenia organizacyjne:
1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego
2.      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
– klasy 1-3
– klasy 4-8
-uczniowie gimnazjów
3.      Zadania konkursowe:
a) uczniowie ( uczestnicy konkursu) wykonują ilustrację przedstawiającą piękno i trudy ojczystego języka
b) uczniowie (uczestnicy konkursu) tworzą krótki utwór literacki (wiersz, opowiastka), w którym zawarte będą trudności artykulacyjne języka polskiego

4.      Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
5.Teksty mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.
6.      Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.
7.      Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac w każdej kategorii wiekowej.
8. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie jedną pracę
plastyczną i jedną pracę literacką
9.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.
10.      Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).
11. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 1.04.2019r  na adres Organizatora:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45,37-600 Lubaczów
z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Logopedyczny
12. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni komisja powołana  przez Organizatora, która wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych grupach wiekowych.
13.Dla laureatów czekają nagrody.
14. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.
Ogłoszenie wyników:
1. O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni indywidualnie.
2.  Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie przedstawią ich autorzy, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.
Regulamin konkursu