Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Informacja

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO

Warszawa, 05 października 2017 r.

Informacja

Z licznych telefonów kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie udzielają rodzicom kompletnych informacji dotyczących możliwych form wsparcia dla ich dzieci w przedszkolu, szkole i placówce. W szczególności dotyczy to rodziców wnioskujących o wydawanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. read more...

Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Prof. Alfred Tomatis (1920-2001) francuski otolaryngolog i foniatra. Od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu oraz nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową a językiem. Opracowana przez niego metoda jest programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. read more...

Konkurs w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa

Informacje o projekcie: Nazwa: Przegląd Małych Form Teatralnych "Życie jest piękne" Miejsce realizacji: Lubaczów Czas realizacji: 01.09.2017 - 22.10.2017 Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej i nauczycieli ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego.

OGŁOSZENIA


NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020